beschikbaar

Adriaan Pauwstraat 5

2242LS Wassenaar

€ 370.000,- k.k.
Soort bedrijfspand Horeca
Oppervlakte 107 m2
Aangeboden sinds 6 mei 2024

Omschrijving

ENGLISH TEXT BELOW

De bedrijfsruimte is gelegen in het hoekpand aan de Adriaan Pauwstraat te Wassenaar. Het pand is gelegen op een ruim perceel (perceeloppervlakte 299 m²) en biedt zeer veel mogelijkheden, nu als bedrijfsruimte, later wellicht als woning. Volgens het vigerende bestemmingsplan kan de bedrijfsruimte als woonruimte in gebruik worden genomen.

Het pand heeft veel buitenruimte, aan de voorzijde is er ruimte voor een gezellig terras met ongeveer 16 zitplaatsen en een separate in-/uitgang van de bedrijfsruimte aan de achterzijde.

De bedrijfsruimte en het bovengelegen appartement zijn op dit moment nog intern met elkaar verbonden door middel van een doorgang op de begane grond vanuit de bedrijfsruimte naar de entree/ hal/ opgang naar het bovengelegen appartement. Deze wordt bij verkoop professioneel gedicht. De aansluitingen voor gas, water, elektra en centrale verwarming van huisnummer 5 (de bedrijfsruimte) en huisnummer 7 (het appartement) zijn volledig gesplitst.

De bedrijfsruimte is jarenlang in gebruik geweest als Cafetaria onder de naam “t Tonnetje" (sinds 1993) en een begrip in de wijde omgeving. De ruimte is NIET meer voorzien van de apparatuur en inventaris en zal dan ook leeg opgeleverd worden (foto's zijn nog wel met inventaris en apparatuur).

Indeling:
Ruim terras, toegangsdeur tot bedrijfsruimte, opstelplaats voor zitgedeelte of bedrijfsvoering, dubbele toiletgroep en opslag-/bergruimte achter in het pand (opgedeeld in twee aparte delen) met een achteruitgang voor laden en lossen van goederen.

De bedrijfsruimte omvat ca. 100 m2 met een afhaal gedeelte en een zitgedeelte met 20 zitplaatsen.

Naast het gebruik van de ruimte in de huidige vorm zijn ook de volgende mogelijkheden volgens het vigerende bestemmingsplan toegestaan t.w.:
a. ateliers;
b. bedrijven die behoren tot de categorie A van de in bijlage 3 bij deze regels opgenomen “Staat van functiemenging";
c. dienstverlening;
d. kantoor zonder baliefunctie;
e. maatschappelijk met dien verstande dat alleen praktijkruimten zijn toegestaan;
f. wonen;
g. bij de bestemming behorende voorzieningen als: parkeervoorzieningen, erven, tuinen en toegangspaden.

Voor het gehele bestemmingsplan zie: ruimtelijkeplannen.nl

Interesse gewekt, neemt u dan graag contact op met ons kantoor voor een bezichtigingsafspraak.

Bijzonderheden;
- De bedrijfs- en woonruimte zijn (nog) niet kadastraal gesplitst. De huidige eigenaar zal bij verkoop bedrijfsruimte zorgdragen voor kadastrale splitsing;
- Notarieel transport bij Ohmann Notariaat te Wassenaar;
- Mogelijkheid tot koop van de bovenwoning is tevens aan de orde. Deze wordt voor € 399.000,- k.k. aangeboden op Funda;
- VVE is in oprichting daar panden nu nog in eigendom zijn van 1 eigenaar;
- Bedrijfsruimte biedt ontzettend veel potentie; danwel in huidige setting door te gaan of iets totaal anders;
- Indien u de bovenwoning separaat wil verhuren/gebruiken zijn de aansluitingen voor gas, water, elektra en centrale verwarming van het woon- en werkgedeelte gesplitst;
- Alle maten zijn conform NEN2580;
- Oplevering in overleg bespreekbaar.

Koopakte:
- Gelet op het bouwjaar van het pand zal preventief in de VBO koopakte een ouderdoms-/materialenclausule worden opgenomen alsmede;
- Asbestclausule is van toepassing.

Deze vrijblijvende objectinformatie is met de meeste zorg samengesteld, maar voor de juistheid daarvan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook kan aan de vermelde gegevens geen enkel recht worden ontleend. Alle informatie is enkel en alleen bedoeld voor de presentatie van het object en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een bod. Eventueel bijgevoegde plattegronden zijn slechts indicatief.
----------------------------------------------
The business space is located in the corner building on Adriaan Pauwstraat in Wassenaar. The building is located on a spacious plot (plot area 299 m²) and offers many possibilities, now as business space, later perhaps as living space (see spatialplans.nl). According to the current zoning plan, the commercial space can be used as residential space.

The building has a lot of outdoor space, at the front there is room for a cozy terrace with approximately 16 seats and a separate entrance/exit to the business space at the rear.

The business space and the apartment above are currently still internally connected by means of a passage on the ground floor from the business space to the entrance/hall/stairway to the apartment above. This will be professionally closed when sold. The connections for gas, water, electricity and central heating of house number 5 (the business premises) and house number 7 (the apartment) are completely split.

The business space has been in use as a cafeteria for many years under the name "t Tonnetje" (since 1993) and is a household name in the wider area. The space is no longer equipped with the equipment and inventory and will therefore be delivered empty (photos are still available). with inventory and equipment).

Layout:
Spacious terrace, access door to business space, space for seating area or business operations, double toilet group and storage/storage space at the back of the building (divided into two separate parts) with a rear exit for loading and unloading goods.

The business space covers approximately 100 m2 with a take-away area and a seating area with 20 seats

In addition to the use of the space in its current form, the following options are also permitted according to the current zoning plan:
a. studios;
b. companies that belong to category A of the “State of Mixed Functions" included in Appendix 3 to these rules;
c. services;
d. office without counter function;
e. socially, with the understanding that only practice spaces are permitted;
f. living;
g. facilities associated with the destination such as: parking facilities, yards, gardens and access paths.

For the entire zoning plan, see: spatialplans.nl

If you are interested, please contact our office for a viewing appointment.

Particularities;
- The business and residential space have not (yet) been split in the cadastral register. The current owner will take care of the cadastral division when selling business premises;
- Transport at Ohmann Notariaat in Wassenaar;
- Possibility to purchase the upstairs apartment is also an option. This is offered for €399,000 k.k. on Funda;
- VVE is being established as buildings are currently owned by 1 owner;
- Industrial space offers a lot of potential; either to continue in the current setting or something completely different;
- If you want to rent/use the upstairs apartment separately, the connections for gas, water, electricity and central heating of the living and working area are split;
- All dimensions are in accordance with NEN2580;
- Delivery negotiable in consultation.

Purchase deed:
- Given the year of construction of the property, an age/materials clause will be included as a preventive measure in the VBO purchase deed, as well as;
- Asbestos clause applies.

This non-binding object information has been compiled with the greatest care, but we cannot accept any liability for its accuracy. No rights can be derived from the information provided. All information is solely intended for the presentation of the object and is no more than an invitation to make an offer. Any attached maps are indicative only.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
€ 370.000,- k.k.
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
6 mei 2024
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakten
Perceeloppervlakte
299 m²
Oppervlakte
107 m²
Bouw
Soort bouw
bestaande bouw
Hoofdfunctie
horeca
Horeca
Oppervlakte
107 m²
Verkoopvloeroppervlakte
96 m²
Welstandsklasse
B1

Locatie

Plattegronden